kru@kru.ac.th 034-534059-60


พิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒนรักษ์ถิ่น 2565 (21 ก.ย. 65)


วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒนรักษ์ถิ่น ปี พ.ศ. 2565 และมี ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกายจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
พร้อมกันนี้ คุณณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และองค์กรชุมชน ในฐานะผู้แทนจากทางธนาคารออมสิน ได้กล่าวถึงภาพรวมของการดําเนินโครงการและกล่าว ความรูเสึกที่ได้ร่วมโครงการ และคุณเรณู หมู่อุบล ผู้แทนจากกลุ่มจักสานบ้านป้า กล่าวความรู้สึกและให้ข้อเสนอแนะในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จากนั้นจะเป็นการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของแต่ละโครงการเพื่อหา ทีมสุดยอด ไปประกวดในระดับประเทศเพื่อหาทีมยอดเยี่ยม โดยมีทั้งหมด 5 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มโฮมสเตย์ในม่านหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี
2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านป้า
3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ด่านแม่แฉลบ
4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพริกแกงห้วยกระเจา
5. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดกาญจนบุรี
และภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 5 โครงการอีกด้วย
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับธนาคารออมสิน ในการดำเนินการพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม นำความรู้ไปพัฒนาชุมชน และส่งเสริมให้กลุ่มองค์กรชุมชนเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสมาชิกมีการจดบันทึกบัญชีรับ – จ่าย และบัญชีต้นทุนกลุ่มเพิ่มขึ้น มีผลิตภาพ (Productivity) เพิ่มขึ้น/ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น/ลดต้นทุน และส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการจัดสวัสดิการ เพื่อประโยชน์ชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญ และสามารถนำไปคิดต่อยอดองค์ความรู้เองได้
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี