kru@kru.ac.th 034-534059-60


โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (21 ก.ย. 65)


วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ที่ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและให้โอวาท ในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดเชิงบวก และได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง โดยมีอาจารย์และนักศึกษา จาก 5 คณะเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ เชน จตุพล ชมภูนิช วิทยากร นักพูด นักสร้างแรงบันดาลใจระดับประเทศมาให้ความรู้ ข้อคิดเพื่อเป็นภูมิให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

รับชมวีดีโอประมวลภาพกิจกรรม https://www.youtube.com/watch?v=SzdGfIaJxGk

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี
ภาพ: นักศึกษาสาขาดิจิทัลคอนเทนต์

  

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม