kru@kru.ac.th 034-534059-60


KRU มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว”(22ก.ย.65)


วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ที่ ณ ลานกิจกรรม MARKET PLACE มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในการเปิดงานและให้นโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และนโยบาย carbon footprint และการหมุนเวียนใช้ทรัพยากร (Circular Economy ในโครงการ ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ตามโครงการ “KRU มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว”ภายใต้หัวข้อ : KRU GREEN YOUNGSTERS

ภายในกิจกรรมมีนิทรรศการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานชื่อ DIY มุมชิคๆ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากผลงาน ถังดักไขมัน รางวัลรองชนะเลิสอันดับที่ 2 จากผลงาน เก้าอี้ทรงตัว

สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้และปลูกฝังวัฒนธรรม และรณรงค์การสร้างสังคมรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาด้านขยะมูลฝอยและเพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว” ซึ่งให้สอดคล้องภายใต้กรอบนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมติก (UI Green Metric)

รับชมวีดีโอภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=xnbvxduMqN4

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี
ภาพ: นักศึกษาสาขาดิจิทัลคอนเทนต์

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม