ข่าวล่าสุด / ข่าวทั้งหมด

ประชุมหารือแนวทางจัดกิจกรรมร่วมกับทาง กกต. (1 ก.ค. 65)
การเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แถลงข่าวจัดงาน Run ด้วย กาญ 2022
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (22 มิ.ย. 65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (25 พ.ค.. 65)
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (17พ.ค.65)
พิธีเปิดสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3 (12 พ.ค.65)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล "สมเด็จย่าพุทธานุสรณ์" (8 พ.ค.65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (5 เม.ย. 65)
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 มี.ค.65)

  ทั้งหมด 74 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 234567  หน้าถัดไป>>

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระดับ ศูนย์ / สำนัก / สถาบัน

 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

1.1 ภาพกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[.. View ..]      

1.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ:เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นความต้องการรับบริการวิชาการของประชาชนในพื้นที่ชุมชน ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

[.. View ..]
2. กองพัฒนานักศึกษา  

2.1 บันทึกข้อความที่ อว 0632.6.3/0160 เรื่อง ส่งสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น

[.. View ..]

3. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

3.1 รายงานการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

[... View ..]

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

4.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[.. View ..]

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระดับ ศูนย์ / สำนัก / สถาบัน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
1. โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ  
   1.1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ [.. View ..]
   1.2 ภาพกิจกรรม "โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ" [.. View ..]
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังและระดมความคิดเห็นการพัฒนาปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สู่ศูนย์วัฒนธรรมมีชีวิต  
    2.1  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังและระดมความคิดเห็นการพัฒนาปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สู่ศูนย์วัฒนธรรมมีชีวิต [.. View ..]
    2.2 ภาพกิจกรรม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังและระดมความคิดเห็นการพัฒนาปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สู่ศูนย์วัฒนธรรมมีชีวิต" [.. View ..]
    2.3 รายชื่อผู้เข้าร่วม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังและระดมความคิดเห็นการพัฒนาปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สู่ศูนย์วัฒนธรรมมีชีวิต" [.. View ..]

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับ คณะ  
1. คณะวิทยาการจัดการ  

  1.1 คำสั่งมหาวิทยาลัราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 0537/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

[... View ..]

  1.2 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 0559/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

[.. View ..]

1.3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 0596/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

[.. View ..]
1.4 รายงานผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ 2563 [.. View ..]
   
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  1.1รายงานผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ 2563 [.. View ..]
   
ระดับ ศูนย์ / สำนัก  
กองพัฒนานักศึกษา  
1. รายงานผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ 2563 [.. View ..]

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติ่มได้ที่
- Website ITA KRU

- Website ศูนย์รับข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


ผู้เขียน :pr วันที่ :2020-04-13 10:22:53 แก้ไขวันที่ :2022-04-26 13:49:13


500x500