kru@kru.ac.th 034-534059-60การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment : ITA
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1 - O6)

ข้อ รายละเอียด การดำเนิการ องค์ประกอบข้อมูล หลักฐาน คำตอบ
O1 โครงสร้าง
 • แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน*
 • แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ
[.. Link ..] 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). ไปที่แถบเมนูด้านบนสุด เลือก หัวข้อ "เกี่ยวกับ KRU" > โครงสร้างการบริหาร > โครงสร้างการบริหารและการแบ่งส่วนราชการ
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). ไปที่แถบเมนูด้านบนสุด เลือก หัวข้อ "เกี่ยวกับ KRU" > โครงสร้างการบริหาร > โครงสร้างการบริหารและการแบ่งส่วนราชการ
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O1"
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย*

(1) ผู้บริหารสูงสุด

(2) รองผู้บริหารสูงสุด

 • แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ชื่อ-นามสกุล

(2) ตำแหน่ง

(3) รูปถ่าย

(4) ช่องทางการติดต่อ

*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ
[.. Link ..] 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). ไปที่แถบเมนูด้านบนสุด เลือก หัวข้อ "เกี่ยวกับ KRU" > โครงสร้างการบริหาร > คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O2"
O3 อำนาจหน้าที่
 • แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน*
*ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ
[.. Link ..]

1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). ไปที่แถบเมนูด้านบนสุด เลือก หัวข้อ "เกี่ยวกับ KRU" > อำนาจหน้าที่/ภารกิจ
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O3"

O4 ข้อมูลการติดต่อ
 • แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ที่อยู่หน่วยงาน

(2) หมายเลขโทรศัพท์

(3) E-mail ของหน่วยงาน

(4) แผนที่ตั้ง

[.. Link ..]

1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
2). ไปที่แถบเมนูด้านบนสุด เลือก หัวข้อ "ติดต่อเรา" > ติดต่อสอบถาม

หรือ

1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O4"

ข้อ รายละเอียด การดำเนิการ องค์ประกอบข้อมูล หลักฐาน คำตอบ
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
 • แสดง QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
 • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567

[.. Link ..]

[.. Link ..]

[.. Link ..]

1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). ข่าวประชาสัมพันธ์คือเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซต์ 3) QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงาน แสดง 2 จุดภายในหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ดังนี้ - จุดที่ 1 เมื่อเปิดเข้ามาที่หน้าหลักของเว็บไซต์ จะปรากฏ Popup ที่แสดง QR code แบบวัด EIT - จุดที่ 2 Slide Show ด้านบนสุดของเว็บไซต์ (Slide ที่ 2)
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O5"

ข้อ รายละเอียด การดำเนิการ องค์ประกอบข้อมูล หลักฐาน คำตอบ
O6 Q&A
 • แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
  * ไม่รวมถึง E-mail
[.. Link ..]
[.. Link ..]
[.. Link ..]

1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
2). ไปที่แถบเมนูด้านบนสุด เลือก หัวข้อ "ติดต่อเรา" > Q&A/รับฟังความคิดเห็น

หรือ

1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O6"

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ (O7 - O13)

ข้อ รายละเอียด การดำเนิการ องค์ประกอบข้อมูล หลักฐาน คำตอบ
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง

(2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง

(3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (2)

 • o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567
[.. Link ..] 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). ไปที่แถบเมนูด้านบนสุด เลือก หัวข้อ "เกี่ยวกับ KRU" > แผนพัฒนา 5 ปี มรภ.ราชภัฏกาญจนบุรี
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O7"
O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 • แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) โครงการหรือกิจกรรม

(2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

(3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม

(4) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

 • แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

[.. Link ..]
[.. Link ..]
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "การบริหารงาน" คลิกที่ "O8 - 1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" และ "O8 - 2"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O8"

O9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

(3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)

(4) ปัญหา/อุปสรรค

(5) ข้อเสนอแนะ

 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
[.. Link ..] 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "การบริหารงาน" คลิกที่ "O9 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O9"

ข้อ รายละเอียด การดำเนิการ องค์ประกอบข้อมูล หลักฐาน คำตอบ
O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ชื่องาน

(2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน

(4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด
[.. Link ..] 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "การปฏิบัติงาน / การให้บริการ" คลิกที่ "O10 - คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O10"

ข้อ รายละเอียด การดำเนิการ องค์ประกอบข้อมูล หลักฐาน คำตอบ
O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*
 • แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน*
 • ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ชื่องาน

(2) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ

(3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน

(4) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service

(5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม ให้ระบุว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียม”)

(6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด

[.. Link ..] 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้ Slide Show หลักของเว็บไซต์ ใต้หัวข้อ "สายตรงอธิการบดี" คลิกที่หัวข้อ "คู่มือสำหรับประชาชน"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "การปฏิบัติงาน / การให้บริการ" คลิกที่ "O11 - คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O11"
O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ*
 • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)

(2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service

 • เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ. 2566
[.. Link ..]
[.. Link ..]
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "การปฏิบัติงาน / การให้บริการ" คลิกที่ "O12 - ข้อมูลสถิติการให้บริการ"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O12"
O13 E-Services
 • แสดงระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์* ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ
 • แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

* ไม่รวมถึงช่องทางการถาม - ตอบ (Q&A) หรือสื่อสารตามปกติแบบออนไลน์ของหน่วยงาน

[.. Link ..]
[.. Link ..]
[.. Link ..]
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). ไปที่แถบเมนูด้านบนสุด เลือก หัวข้อ "E-Service" 3) ระบบ E-Service ที่ผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน ได้แก่ระบบ E-Service(สำหรับนักศึกษา) ได้แก่ 1) ระบบรับสมัครเข้าศึกษา โดยเลือก "สมัครระดับปริญญาตรี" หรือ "สมัครระดับบัณฑิตศึกษา" จะพบขั้นตอนการสมัคร (พื้นหลังสีฟ้า) 2) ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต เป็นต้น
หรือ 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "การปฏิบัติงาน / การให้บริการ" คลิกที่ "O13 - 1 ระบบรับสมัครเข้าศึกษาใหม่-สมัครระดับปริญญาตรี" , "O13 - 2 ระบบรับสมัครเข้าศึกษาใหม่-สมัครระดับบัณฑิตศึกษา" และ "O13 - 3 ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O13"

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง (O14 - O17)

ข้อ รายละเอียด การดำเนิการ องค์ประกอบข้อมูล หลักฐาน คำตอบ
O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 ทุกรายการ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง

(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ

(4) วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ

[.. Link ..] 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ" คลิกที่ "O14 - รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O14"
O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
 • แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567

* กรณีไม่มีการจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯในกรณีดังกล่าว

[.. Link ..]
[.. Link ..]
[.. Link ..]
[.. Link ..]
[.. Link ..]
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ" คลิกที่ "O15 - ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ" หรือ ข้อ O15-1 ถึงข้อ O15-4
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O15"
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง

(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ

(4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(6) ราคากลาง (บาท)

(7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)

(8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

(9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

(10) เลขที่โครงการ

(11) วันที่ลงนามในสัญญา

(12) วันสิ้นสุดสัญญา

 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567
[.. Link ..] 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ" คลิกที่ "O16 - ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O16"
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท)

(3) ปัญหา/อุปสรรค

(4) ข้อเสนอแนะ

 • แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง

(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ

(4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(6) ราคากลาง (บาท)

(7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)

(8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

(9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

(10) เลขที่โครงการ

(11) วันที่ลงนามในสัญญา

(12) วันสิ้นสุดสัญญา

 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
[.. Link ..] 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ" คลิกที่ "O17 - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O17"

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O18 - O21)

ข้อ รายละเอียด การดำเนิการ องค์ประกอบข้อมูล หลักฐาน คำตอบ
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  • (1) โครงการหรือกิจกรรม

   (2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม

   (3) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

  • เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567
[.. Link ..] 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล" คลิกที่ "O18 - แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O18"
O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) โครงการหรือกิจกรรม

(2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

(3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

(4) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)

(5) ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง

(6) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(7) ปัญหา/อุปสรรค

(8) ข้อเสนอแนะ

 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
[.. Link ..] 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล" คลิกที่ "O19 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O19"
O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • o แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*

 • *กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  * กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงประมวลจริยธรรมจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
[.. Link ..] 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล" คลิกที่ "O20 - ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O20"
O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 • แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 • (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ

  (2) แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน

  (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

[.. Link ..]
[.. Link ..]
[.. Link ..]
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล" คลิกที่ "O21 - การขับเคลื่อนจริยธรรม" หรือ ข้อ O21-1 ถึงข้อ O21-3
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O21"

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O22 - O25)

ข้อ รายละเอียด การดำเนิการ องค์ประกอบข้อมูล หลักฐาน คำตอบ
O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ

(2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ

(5) ระยะเวลาดำเนินการ

[.. Link ..] 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "การส่งเสริมความโปร่งใส" คลิกที่ "O22 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O22"
O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป
 • เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
[.. Link ..]
[.. Link ..]
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). ไปที่แถบเมนูด้านบนสุด เลือก หัวข้อ "ติดต่อเรา" > ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "การส่งเสริมความโปร่งใส" คลิกที่ "O23 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O23"
O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

 • เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2566
[.. Link ..]
[.. Link ..]
[.. Link ..]
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). ไปที่แถบเมนูด้านบนสุด เลือก หัวข้อ "ติดต่อเรา" > ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ > สถิติการร้องเรียน > สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "การส่งเสริมความโปร่งใส" คลิกที่ "O24 - ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O24"

ข้อ รายละเอียด การดำเนิการ องค์ประกอบข้อมูล หลักฐาน คำตอบ
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

(3) ผลจากการมีส่วนร่วม

(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

 • เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567
[.. Link ..] 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "การส่งเสริมความโปร่งใส" คลิกที่ "O25 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O25"

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน (O26 - O31)

ข้อ รายละเอียด การดำเนิการ องค์ประกอบข้อมูล หลักฐาน คำตอบ
O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ* อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2567
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2567
* การประกาศฯ ให้ประกาศในทุกปีงบประมาณ (ถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็นบุคคลเดิม)
[.. Link ..]
[.. Link ..]
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2) Slide Show ด้านบนสุดของเว็บไซต์ (Slide ที่ 3)
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O26-1 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (ฉบับภาษาไทย)" และ "O26-2 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) "
O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
 • เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
 • เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567
[.. Link ..] 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต" คลิกที่ "O27 - การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O27"
O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • แสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน
 • เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566
[.. Link ..] 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต" คลิกที่ "O28 - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy" หรือ 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O28"
O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 • แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
 • เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566
[.. Link ..] 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต" คลิกที่ "O29 - รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O29"

ข้อ รายละเอียด การดำเนิการ องค์ประกอบข้อมูล หลักฐาน คำตอบ
O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*

(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(3) การจัดซื้อจัดจ้าง

(4) การบริหารงานบุคคล

 • ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
* กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”
[.. Link ..] 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต" คลิกที่ "O30 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O30"
O31 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
[.. Link ..] 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต" คลิกที่ "O31 - รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O31"

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (O32 - O35)

ข้อ รายละเอียด การดำเนิการ องค์ประกอบข้อมูล หลักฐาน คำตอบ
O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) โครงการ/กิจกรรม

(2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม*

(3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567

*กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

[.. Link ..] 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "แผนป้องกันการทุจริต" คลิกที่ "O32- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O32"
O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม*

(3) ปัญหา/อุปสรรค

(4) ข้อเสนอแนะ

 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
[.. Link ..] 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "แผนป้องกันการทุจริต" คลิกที่ "O33 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O33"

ข้อ รายละเอียด การดำเนิการ องค์ประกอบข้อมูล หลักฐาน คำตอบ
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

(1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

(2) การให้บริการและระบบ E-Service

(3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

(4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

(5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

(6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

(7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 • แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

(2) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

(4) ระยะเวลา

 • แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
* กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานวิเคราะห์ตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
[.. Link ..] 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส" คลิกที่ "O34 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O34"
O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม

(3) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ

 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
* กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานรายงานตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
[.. Link ..] 1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" หัวข้อ "มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส" คลิกที่ "O35 - รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน"
หรือ
1). เข้าสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 2). เลื่อนเว็บไซต์ลงมาใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะพบ Sub Slide Show ที่บริเวณขวามือของ Sub Slide Show คลิกที่หัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)" เลือก Tap เมนูด้านซ้ายมือ หัว "แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)" คลิก ข้อ "O35"